Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2013

iloovesmile
Reposted fromDresix Dresix
iloovesmile
Reposted fromDresix Dresix
iloovesmile
1444 f2b7
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche
iloovesmile
2143 ee0c 500
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman

August 20 2013

iloovesmile
5093 2171
Reposted fromMuppet Muppet
iloovesmile
5299 83a5
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
iloovesmile
5306 911c
Reposted fromblackorchid blackorchid

August 19 2013

iloovesmile
Marzenia się spełniają!
— no właśnie, co dalej?
Reposted fromfinch finch
iloovesmile
Reposted fromanifares anifares
iloovesmile
8117 a583 500
iloovesmile
7618 1af8 500
Awesome!
Reposted fromaggape aggape
iloovesmile
2913 83f5
Reposted fromwagabunda wagabunda
iloovesmile
Nigdy nie oceniaj ludzi po wyglądzie. Zycie jest kręte niczym rzeka i nie jesteś w stanie wiedzieć dana osoba przeszła...Bogate serce może ukrywać się pod nędznym płaszczem.

August 18 2013

iloovesmile
2584 57c3
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna
3056 c087 500

smallxtattoos:

small treble clef on my neck

Reposted fromimmortal-a immortal-a
iloovesmile
Reposted fromrooo rooo
iloovesmile
Jeśli chcesz zobaczyć tęczę, musisz znosić deszcz.
— Dolly Parton
Reposted fromavooid avooid
iloovesmile
A wiesz, że tylko Ty sama odpowiadasz za swoje szczęście?
— i zmusiło do myślenia!
Reposted frompuhinka puhinka
iloovesmile
Jeżeli masz miłość, nie potrzebujesz niczego więcej. Jeżeli jej nie masz, nie ma żadnego znaczenia, co jeszcze posiadasz.
— Sir James M. Barrie
Reposted fromavooid avooid
iloovesmile
Nie chodzi o to, gdzie jedziesz ani co robisz, lecz o to, kogo zabierasz ze sobą.
— Anonim
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl